Subversion Repositories software.dict-longdo

Rev

Rev 11 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

1272
a big cheese  (slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก
à la carte   (n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carte   ดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Related: S. à la carte , 
a load of    (phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
a piece of (one's) mind (phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
abdicated emperor    (n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
abstinent    (adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
accordian door (n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., Related: S.accordion door 
accreditation (of an ambassador)    (n) การแต่งตั้ง (ทูต)
accrual basis  (n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
accumulated deficit   (n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund. 
accumulated earnings  (n) กำไรสะสม, Related: S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings, 
accumulated income   (n) กำไรสะสม, Related: S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings, 
accumulated profit   (n) กำไรสะสม, Related: S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings, 
aci   (abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ
acrylamide   (n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง 
action news   (n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.
activated carbon    (n) ถ่านกัมมันต์
active money  (n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
acute stroke  (n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
ADB   (abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
adhesive tape  (n) กระดาษกาว, Related: Scotch tape 
administration of justice    (n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
admission    (n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit. 
advance payment guarantee    (n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
advent calendar (n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
adverse (adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, Related: S. opposing R.adversely (adv.),adverseness (n.) 
AFAIK  (phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
affront (n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss) 
aftercare    (n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , Related: S.after-care 
aggadah (n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, Related: S. exegesis, R. Midrash, Halakhah 
agrichemical  (n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , Related: S.agrochemical 
agroforestry  (n) ไร่นาสวนผสม
AJAX  (abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX>Wikipedia</a>
aka   (phrase) also known as, เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
al Qaeda    กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
al-Qaida    (n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
alcohol misuse การดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, Related: S. alcoholism, 
all-girls school    (n) โรงเรียนสตรีล้วน
also  (adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน
alternative energy   (n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
alto  ชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต) 
amnesia (n) อาการความจําเสื่อม
Amnesty International  (n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
amniocentesis  (n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.
amputee (n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.
anaesthetist  (n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., Related: S.anesthetist, anesthesiologist 
anagram (n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
anchovy (n) ปลากะตัก เช่น Many people vow that they do not like anchovies as too many bad memories of smelly little fish on pizza have poisoned the experience for some.
anesthesiologist    (n) วิสัญญีแพทย์
annual fee   (n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
anonymous    (adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.
anthropogenic  (adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., Related: R. anthropogenetic 
anti-transpirant spray (n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Related: S.antitranspirant spray 
antibody    (n name) สารภูมิต้านทาน
apart from   (prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?
appeal (vi vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์
appearance   (n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
aptitude test  (n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
arbitration   (n) อนุญาโตตุลาการ
areola (n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.
aromatherapy  (n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
art dealer   (n) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ
article number (n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
artificial preservative (n phrase) สารเคมีกันเสีย
artificially  (adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
as well (adv) อีกด้วย, Related: S. too, 
as well as   และ
ASEAN  (abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund (n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
asphyxiate   (vi) หายใจไม่ออก, Related: S. suffocate 
asphyxiation  (n) อาการขาดอากาศหายใจ, Related: R. asphyxiate 
assimilate   (vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
assumption   (n) ฐานคติ
at a drop of a hat   |Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
at sixes and sevens   (phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
ATC   (abbrev) การควบคุมจราจรทางอากาศ, ย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control 
atherothrombotic    (n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
Athlete's foot โรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, Related: S. Tinea pedis, 
attendee    (n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), Related: S. attendant 
attention deficit disorder   (n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , Related: S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
attenuation   (n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
Attorney General    (n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)
audiobook    (n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., Related: S.audio book 
authentication (n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
authenticity  (n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
automotive engineering (n) วิศวกรรมยานยนต์
avatar (n) ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต, ตัวตนจำลอง, Related: R. repretation 
avian flu    (n) ไข้หวัดนก, Related: S. bird flu 
axil  (n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, Related: axilla 
axillary    (adj) แห่งรักแร้, Related: R. axilla 
ayurveda    (n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
ayurvedic    (adj) เกี่ยวกับอายุรเวช
babe  (n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), Related: S. darling, dear, sweetheart 
back off    (vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป 
back-to-back  (adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , Related: S.consecutive 
backorder    (n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
ballot (n) บัตรลงคะแนน เช่น Use these ballots when students are voting in a mock election or classroom election.
bandleader   (n) ผู้นำวง, วาทยากร, Related: S. conductor, music director, band leader 
Bangkok Metropolis   กรุงเทพมหานคร
barista (n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, Related: R. espresso 
baseboard    (n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start. 
basket of currencies  (n) ระบบตะกร้าเงิน
battle ground  (n) สนามรบ, สมรภูมิ
bayer pattern  (n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้นbayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, Related: CCD 
bedpan (n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
beg   (vi vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
begging bowl  (n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.
benzene (n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine (n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Related: S. benzin, 
better off   (adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.
billing note  (n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service. 
biodegradable  (adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
Bioinformatics (n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
biological diversity  (n) ความหลากหลายทางชีวภาพ
biologist    (n) นักชีววิทยา
biology ชีววิทยา
biometry    (n) ชีวมิติ, ชีวสถิติศาสตร์ เช่น The datasets in this collection came from the book CASE STUDIES IN BIOMETRY., Related: S.biostatistics 
biosphere    (n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
biotec (org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติNational Center for Genetic Engineering and Biotechnology
bird flu    (n) ไข้หวัดนก, Related: influenza 
birthstone   (n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, Related: R. garnet, amethyst,bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx 
BJ   (slang) โอฐกาม, Related: S. blow job, oral sex, 
black box risk ความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
black tea    (n) ชาจีน
black tie    (n) ชุดราตรีสโมสร
black tiger prawn    (n) กุ้งกุลาดำ, Related: S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn, 
blanching    (n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing., Related: R.blanch 
blather (n vi vt) เพ้อเจ้อ, Related: (also written as) blether 
blister (n) แผลพุพอง
blister (vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
blog  (n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, Related: S. online diary, weblog, web diary 
blow job    (slang) โอฐกาม, Related: S. oral sex, 
blow off steam (vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?
blue collar   (n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic. , Related: S. blue-collar,A. white collar, white-collar 
bog   (n slang) ห้องส้วม , Related: S. toilet, loo, 
bog   (n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., Related: S. toilet, 
bolster (n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
bone meal    (n) กระดูกป่น, Related: S.ground bone 
bonobo (n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, Related: S. pygmy chimpanzee, 
book keeper   (n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
book keeping  (n) การทำบัญชี, การบัญชี
bookstore    (n) ร้านหนังสือ
bottle cap   (n jargon) ฝาขวด, Related: crown cap 
bourgeoisie   ชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
box spring   (n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame? 
boy   (n) เด็กผู้ชาย
bracket (n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
brand new    (adj) ใหม่ล่าสุด
brasserie    (n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
breach of trust (n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
break up with so.    เลิกคบ
briefs (n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, Related: S. underpants, underwear, 
brindle (adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
britches    (n) |pl| กางเกงขายาว, Related: S. trousers, breeches 
bronchospasm  (n) การบีบเกร็งของหลอดลม, Related: R. bronchus, bronchi, 
browser (n) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น
buck  (n colloq.) เงิน 1 ดอลล่าร์, Related: S. Dollar, 
bucket shop   (n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก 
buckpassing   (n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., Related: R.avoiding 
bumper year   (n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
burning time  ช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
bursting    (adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Related: S. overflowing, 
bursting    (adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Related: S. eager, 
bursting    (adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Related: S. with full bladder, 
bus terminal  (n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, Related: S.bus station, bus depot 
bush telegraph (slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
business unit  (n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
butterfly pea  (n) ดอกอัญชัญ
by-product   (n) ผลผลิตพลอยได้
cabling (n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
calrose rice  (n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
canter (vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ
capability   (n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, Related: S.capableness, capacity 
capacity    (n) ความสามารถที่จะรับได้
carambola    (n) มะเฟือง
carambola    (n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, Related: S.starfruit 
carbonisation  (n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
cardinality   (n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
cashew nut   (n) มะม่วงหิมพานต์
cassava pellet (n) มันสำปะหลังอัดเม็ด
casserole    (n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper. 
cat   (n) แมว
cater to so.  (vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives. 
catfish (n) ปลาดุก
CCD   (n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), Related: camera, CMOS sensor 
CCRC  ย่อมาจาก continuing care retirement community
CCTV  (abbrev) Closed circuit Television โทรทัศน์วงจรปิด
CDMA  (abbrev) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้
cell phone   (n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), Related: cellular phone, mobile phone 
cellular phone (n) โทรศัพท์มือถือ , Related: cell phone, mobile phone 
Central Bankruptcy Court    (n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court    (n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
central role  (n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
cephalopod   (n) สัตว์จำพวกหมึก
cerebral cortex (n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
cerebral infraction   (n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
CERIAS (n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security 
chabad (n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, Related: S. Synagouge, 
chamber pot   (n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.
Chancellor   (n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer   (n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chatroom    (n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
cheese grater  (n) ที่ขูดเนยแข็ง
cherry on top  ของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
chicken out   (vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
chin up (idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), Related: S.Keep your chin up. 
chinese opera  (n) อุปรากรจีน, งิ้ว
chromatic aberration  (n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
CIFS  (org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
cirro  ชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป) 
CIS   (n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
CITES  (abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
civil disobedience   (n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฏหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
civil service system  (n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
civil society  (n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society. 
civilizer    (n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., Related: R. civilize 
clear cut    (adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., Related: S. clear-cut, 
clearance    (n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, Related: S. removal, 
clipping    (n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news. 
clothing material    (n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
club foot    (n) เท้าแป, อาการเท้าแป เช่น Physiotherapy treatment helps club feet., Helping children with clubfeet., Related: club feet, clubfeet 
co-host (n) เจ้าภาพร่วม
coagulant    (n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
cobbled street (n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.
coccygeal    (adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, Related: R. coccyx 
COD   (abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand
coincide with  (v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
coleus (n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.
collaborative  (adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกันเพื่อให้งานเสร็จสิ้น 
collect call  (n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง
collectivism  (n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
come apart   (vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
Come off it!  (phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, Related: S. Don't be ridiculous!, 
comfortable   (adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
commission   (n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
commitment   (n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน
compact bone  (n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
CompactFlash memory   (n uniq) หรือ CF memoryเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , Related: flash memory, memory stick 
companywide   (adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., Related: S. company wide, company-wide 
computer    (n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
computer-based learning (n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก 
con artist   (n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
concierge    (n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
confidence interval   (n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
configure    (vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, Related: S. design, arrange, set up 
conflict of interest  (n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
conspiratorial (adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, Related: R. conspiracy 
constitutional court  (org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
contentment   (n) สันโดษ(ความหมายทางศาสนาพุทธ)
contribution  (n) ผลงาน
convenient   (adj) สะดวก
conventional warfare  (phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
conventional wisdom   (noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
conveyor    (n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
cooking gas cylinder  (n) ถังแก๊สหุงต้ม
coordinate   (v) ประสานงาน
coordinator   (n) ผู้ประสานงาน
copreneur    (n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
core value   (n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
corny  (n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.
coronary artery disease (n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Related: S.Coronary heart disease (CHD) 
Coronation Day (n) วันฉัตรมงคล
corpsman    (n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
correspondent account  (n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank. 
corresponding  (adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
COTS  (abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelfหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
cough up    (vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
counterpropaganda    (n) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., Related: S. counter-propaganda 
court writ   (n) หมายศาล 
creditworthiness    (n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person. 
crime of passion    (n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
crispy (adj) กรอบ
crown  (n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
crown cap    (n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, Related: R. bottle cap 
crucify (vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู
cryotherapy   (n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
crystal fertilizer   (n) ปุ๋ยเกล็ด
CT   (n abbrev) ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography)
cumulative record    (n phrase) ระเบียนสะสม
curfew (n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้านCurfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
curvity (adj) ความโค้ง
customer relations center    (n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
cutout (n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., Related: R. board 
cutting tool  (n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
cutting-edge  (adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, Related: S. newest, up-to-date, latest, fashionable, 
cystitis    (n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
D100  (uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
damn it!    (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
damper (n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.
dangerous    (adj) อันตราย
DDPM  (org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, Related: S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation, 
DEA   (n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., Related: S. Drug Enforcement Administration, 
death toll   (n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
debt securities (n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
decaffeination (n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก,การแยกสารคาเฟอีนออก
deceptive    (adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
deck out    (vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
decommission  (vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission  (vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Related: S.take out of commission 
deep cover   (n) สายลับชั้นสูง
default risk  ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน
defenestration (n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
defunct (adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming
degenerate   (adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?
dehydrator   (n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
déjà vu    [เด จา วู] (n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน
DEM   (n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
demand schedule (n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Related: S. demand curve, 
demilitarized zone   (n) เขตปลอดทหาร
dental caries  (n) โรคฟันผุ, Related: S. tooth decay, 
dental cavities (n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, Related: dental caries 
deploy (vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน 
depreciation  (n) ค่าเสื่อมราคา 
deputy interior minister    (n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
deregulation  (n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries. 
detective    (n) นักสืบ
deuteronomy   (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Related: R. The Old Testament 
Dhaka  (n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Related: Dacca 
dichotomy    (n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
differential  (n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
dilated (adj) ขยายตัว พองตัว
dill  (n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
dingbat (n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา
direction    (n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Related: S. instructions 
disjunction   (n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, Related: S. discontinuity, interruption, break, 
disorientated  (adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
disrobe (vi) สึก, ออกจากการเป็นพระ เช่น Monk with bad habit is disrobed. 
dissemination  (n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
distance learning    (n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
divestiture   (n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, Related: S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off 
documentary   (n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
doddle (n slang) เรื่องจิ๊บจ๊อย, งานง่ายๆ
dodgy  (adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , Related: S. questionable, suspicious, 
dog   (n) สุนัข, หมา
dog-end (n slang) ก้นบุหรี่, Related: S.cigarette end, 
domain (n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
doraemon    (n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon    (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
dorami (n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon) 
doremi (n) ดู dorami
dork  (n) คนประหลาด, คนพิลึก, คนบ้า, คนงี่เง่า, Related: S. jerk, R. freak, 
doubleganger  (n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , Related: S. doppelganger, doppelgänger, 
douche-bag   (n) คนเส็งเคร็ง เช่น A complete douchebag is someone who pisses you off. Most of the time it's like a sixth sense, you can't put your finger on it, but you just have the feeling., Related: S.douchebag 
down-to-earth  (adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth  (adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, Related: S. practical, A. idealistic, unrealistic, 
downplay    (vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
downsizing   (n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
drawstring   (n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride! 
dry cell    (n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
DSL   (abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
DSLR  (n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, Related: SLR, camera 
dullest (adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here. 
dumbfounded   (adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.
e.g.  (abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), Related: S. for example, 
earning per share    (n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
ecological   (adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
EDGE  (abbrev) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
educational supervisor (n) ศึกษานิเทศก์
effluent    (n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent    (n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
elastic band  (n) ยางรัด, หนังยาง, Related: S.rubber band 
election commission   (n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
electrical shock    (n) ไฟฟ้าดูด
electrical short    (n) ไฟฟ้าลัดวงจร
Emerald Buddha Temple  (n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
emerge (vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, Related: S. issue, 
emeritus    (adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
empathize    (vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, Related: R. empathy 
employment agreement  (n) สัญญาจ้างงาน
enemy  (n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
english (n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
engram (n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
enlarged heart (n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., Related: R.cardiomegaly 
enqueue (vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ
enterprise-wide (n) ทั่วทั้งองค์กร
entomologist  (n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
entomologist  (n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.
entrant (n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
environment   (n) สิ่งแวดล้อม
EOS   [อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
EPA   (n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, Related: S. Environmental Protection Agency, 
epicenter    (n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
epiphany    (n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , Related: R. Christmas 
episodic    (adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes. 
equilibrium   (n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, Related: S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis, 
equity (n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
ergodic (adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
escalator    (n) บันไดเลื่อน
essential    (adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
estoppel    (n) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel. 
ethnocentricism (n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
ethnocentrism  (n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น 
evaluation   (n) การประเมินผล
even risk    ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
even-tempered  (adj) ใจเย็น, มีขันติ, Related: S. patient, stable 
event  (n) ผลการฟ้องร้อง
evidence    (n) หลักฐาน
exclusive economic zone (n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
exegete (n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, Related: S. commentator, 
exergonic    (adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, Related: S. exothermic, A. endergenic, endothermic, 
exergonic reaction   (n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, Related: S.exothermic reaction 
exhumation   (n) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained. 
exodus (n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Related: R. The Old Testament 
expansile    (adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Related: S. expandable, 
express bullet (n) กระสุนแรงสูง
expropriation  (n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government. 
extension cord (n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, Related: S.power extender, extension lead 
extracellular  (adj) ภายนอกเซลล์
extrajudicial killing  (n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฏหมาย, การฆ่าที่ผิดกฏหมาย
FAA   (abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration 
fabbo  (adj slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Related: S. fabulous, 
fabric softener (n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
facet  (n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
facility    (n) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), Related: S. factory, installation, premise 
fart  (v, n) ตด, Related: pass the gas 
fast food    (n slang) อาหารจานด่วน
father (n) บาทหลวง
fava bean    (n) ถั่วปากอ้า
fave food    (n) ของโปรด, อาหารที่ชอบทาน เช่น My new fave food is fruit smoothies.I really love fruit smoothies. I make one out of skim milk and vanilla powder slim fast and add about 1/2 cup of fruit. , Related: S. favourite food, 
feather (n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
feature film  (n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., Related: S. full-length movie, a full-length motion picture, 
feng shui    (n) ฮวงจุ้ย เช่น Learn how to map your bedroom with Feng Shui, an ancient Chinese method that helps us balance our homes and create happier, more successful lives.
ferry boat   (n) เรือข้ามฟาก
final examination    (n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
financial report    (n) รายงานทางการเงิน
financial statement   (n) งบการเงิน
finesse (n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.
finesse (n) ชั้นเชิง
fingerroot   (n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), Related: S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai, 
fire fighting  (n) การดับเพลิง
Firefox (n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู <A HREF=http://www.mozilla.org/products/firefox/>Firefox</A>, <A HREF=http://www.mozilla.org>Mozilla</A>
fitting box   (n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, Related: S. changing room, locker room (American), 
fixed asset   (n) สินทรัพย์ถาวร
flak jacket   (n) เสื้อเกราะกันกระสุน, Related: S. flak vest, bulletproof vest 
flare  (n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), Related: hood 
flash memory  (n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
flat out    (adj adv colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.
flat out    (adv colloq) อย่างตรงไปตรงมา เช่น Just about 100 percent of everything you read was flat out wrong., He stated hisopinion flat out., Related: S. bluntly, 
flea market   (n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
flipflop    (n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., Related: S.flip-flop 
flocculant   (n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
floristry    (n) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist. 
flyswatter   (n) ไม้ตีแมลงวัน, ไม้ตียุง
fog   (n) หมอก
foliar feed   (n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
food for thought    สิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
food poisioning (n) อาหารเป็นพิษ
football    (n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
foreign business act  (n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreign exchange reserve    (n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
forensics    (adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
foreword    (n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excitedabout the book before you read it., Related: R. preface 
formula (n) สูตร
fossil fuel   (n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
foxhole (n) หลุมหลบภัย
frame of mind  (n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
franchise    (n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ, 
franchise    (n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
free  อิสระ
free radical  (n) อนุมูลอิสระ
free trial   (n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
French seam   (n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.
fresco (n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.
fridge (n) ตู้เย็น, Related: S. refrigerator 
frisbee (n) จานร่อน เช่น What makes a Frisbee fly?
frog in the well    (phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
front-line   (n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, Related: S. front line, 
FUD   (abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
fuel cell    (n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
fuel cell    (n) เซลล์เชื้อเพลิง
Full Duplex   (n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Related: Half Duplex, Simplex 
funicular    (n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, Related: S.funicular railway, inclined railway, inclined plane,cliff railway 
futuristic   (adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future. 
galaxy (n) ดาราจักร
ganesha (n) พระพิฆเณศ
GCD   (abbrev) ห.ร.ม. (หารร่วมมาก), Related: S.greatest common divisor 
GDP   (n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
gear  (n) ล้อเครื่องบิน
gear down    (vi) กางล้อ (เครื่องบิน)
gear up (vi) เก็บล้อ (เครื่องบิน)
geeky  (adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก  
geez  (colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart. 
GEN   (abbrev) พลเอก, พล.อ., Related: S. General, 
gender identity disorder    (n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, Related: homosexual slang (gay,queer,dyke) 
General Assembly    [เจน-นะรัล อะเซมบลิ] (phrase) การประชุมสามัญ
genesis (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Related: S.The First Book of MosesR. The Old Testament 
genetically   (adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modifiedfoods
geography    (n) ภูมิศาสตร์
get   (vt) ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้
get   (vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
get a grip   (vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.
get someone's feet wet เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
gewgaw (n) ของกระจุกกระจิก(ที่ราคาถูกๆ) เช่น My mother also came through in her inimitable way. She bought us yet another completely mystifying Christmas gewgaw., Related: S.geegaw 
gewgaw (adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
gig   (n) การแสดงเปิดแผ่นเสียงของดีเจ, ปาร์ตี้ เช่น There is a gig in London, 18th April with loads of bands around the UK playing.
gisting (n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: Related: abstracting, summarizing 
give it one's best shot (phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
Give me your five!   เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
give so. a hand ช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
give so. the creeps   (colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps   (colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps. 
glacier (n) ธารน้ำแข็ง 
global governance    (n) โลกาภิบาล
global planning (n) การวางแผนระดับสากล
globalization  (n) โลกาภิวัตน์, Related: R. localization 
gloriosa lily  [กลอริโอซา ลิลี่] (n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน 
glory lily   ดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
GMO   (n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism
GNP   (n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
go for the jugular   (phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion. 
go out of one's way   อุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
go under    (vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.
God bless you! พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
goddess of mercy    (n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
golden apple snail   (n) หอยเชอรี่
Golden Globe Award   (n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
good bye    (phrase) คำอำลา, ลาก่อน
Good Governance (n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice. 
good mixer   (n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Related: S. sociable, 
good riddance  (phrase) โล่งไปที, พ้นไปที
goodwill    (n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.
gorilla (n.) ลิงกอริลล่า
government accountability office    (org) สำนักงานบัญชีกลาง
government in exile   (n) รัฐบาลพลัดถิ่น
GPRS  (abbrev) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
GPS   (abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า 
grainy (adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
great nephew  (n) ลูกชายของหลาน, Related: S.grand nephew 
great niece   (n) ลูกสาวของหลาน, Related: S.grand niece 
greatest common divisor (n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), Related: S.GCD 
green  (adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, Related: S. naive, 
green tiger prawn    (n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, Related: R. Penaeus semisulcatus 
greenbottle fly (n) แมลงวันหัวเขียว, Related: S.greenbottle fly 
greeting    (n) การทักทาย, การต้อนรับ
grey cloth   (n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
Greyhound racing    (n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)
gridlock    (vi, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., Related: S. pack,traffic jam, 
grok  (vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
gross income  (n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), Related: A. net income, 
ground (vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.
guarantor    (n) ผู้ค้ำประกัน
gurney (n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), Related: S.knock-down patient bed 
haccp  (abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
hairy basil   (n) แมงลัก
halakhah    (n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, Related: S. exegesis, R. Midrash, Aggadah 
Half Duplex   (n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Related: Full Duplex 
halter top   (n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit. 
hand in (vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
Hansen's disease    (n) โรคเรื้อน 
haptic (adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส 
harassment   (n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it. 
harbor patrol  (n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
hardy plant   (n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
harness (vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
hatchling    (n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
have a crush on so.   หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
have a go (at) พยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.
have a go at someone  (phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง 
have it coming (phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
have one's feet on the ground  ยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
heart  (n) หัวใจ
heatstroke   (n) ลมแดด
heave  (vt slang) มีอาการขย้อนเกือบอาเจียน เช่น If a person is laying down when they begin to heave place them in the recovery position. , Related: R. vomit, 
heavy feeder  (n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.
hedonistic   (adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, Related: R. hedonist 
hell money   (n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)
helpless    (adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
henchman    (n) ผู้ติดตาม สมุน
Hesse  (n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main
hessian (n) ผ้ากระสอบ
Hessian (adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., Related: R. Hesse 
heterogeneous  (adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, Related: A.homogeneous 
heterosexuality (n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน
hibernation   (n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
high sea    (n) ทะเลหลวง
Highbury    (n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ
Hmong  (n) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เช่น After breakfast, it is also interesting visit the morning market in town, where some Hmong hill tribe people come to sell and buy things there.
hodgepodge   (n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., Related: S.hotchpotch, hotch pot, hodge podge 
Hodgkin's disease    (n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., Related: S.Hodgkin's lymphoma 
hollow leg   (n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
holy basil   (n) กะเพรา, Related: S. sacred basil 
homie  (n) เพื่อนบ้าน, คนในละแวกเดียวกัน เช่น It was time to ask one of my homies which way to go. We asked a homie, and he pointed up to the hill, and we were off. , Related: S. neighbour, 
homoeopathy   [โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย   โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
homogeneous   (adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
honorary    (adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
hood  (n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), Related: flare 
hooky  (n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, Related: S. truant (Brit.), 
hot basil    [ฮอท เบซิล] (n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
hotshot (n) คนเก่งรอบด้าน เช่น She was sure a hotshot on the keyboard, 93 words per minute!
house guest   (n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.
housekeeper   (n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Related: S.maid 
hydrolysis   (n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
hypengyophobia (n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , Related: S.fear of responsibility 
hyperglycaemia (n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
hyperpolyglot  (n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, Related: R. polyglot, multilingual 
I rest my case. (idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่นNed's mother said he needs to leave home or he'll never be independent.His sister said, “But he can't even do his wash!”and his mother replied, “I rest my case.”, Related: S.IRMC 
I'm hungry.   (phrase) ฉันหิวข้าว.
ice cap (n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
identity    (n) อัตลักษณ์
if any ถ้ามี
illegally    (n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
IMHO  (phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
immunostimulation    (vt) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., Related: S.immune stimulation 
impairment   (n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Related: S.fall in value 
imperial unit  (n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: Related: metric unit 
impossible   (adj) เป็นไปไม่ได้
impregnability (n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
in a nutshell  อย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., Related: S. in short, to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words 
in charge    (adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่ 
in favor of   (phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay. , Related: S.in favour of 
in particular  (adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Related: S. especially 
in return    เป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
in the meantime (phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Related: S. meanwhile 
in the name of justice (adv) เพื่อความเป็นธรรม
in vain (adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.
in-vitro fertilisation (n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
inactive    (adj) ไม่มีการใช้งาน
incidental   (n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
inclusively   (adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ
income statement    (n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
indict (vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.
indirect seeding    (n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
industry leader ผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
inexorable   (adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.
inextricably  (adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., Related: S.involved, inescapable, 
informal debt  หนี้นอกระบบ
ingestion    (n) การกิน, การกลืนกิน, Related: ingest 
initial public offering (n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , Related: S. I.P.O., 
innocent    (adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
innovative   (adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
insolvent    (adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
inspiring    (adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
installment   (n) เงินผ่อน
instant water heater  (n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , Related: S.tankless water heater 
interception  (n) การดัก, การสกัดกั้น
intermodal   (adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
internal affair (n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
internal medicine    (n) อายุรกรรม
international terrorists    (n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists    (n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
Internet    (n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
internship   (n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
interviewee   (n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, Related: A. interviewer 
investment banker    (n) วาณิชธนากร
investment banking   (n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
invigilator   (n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.
Iraqi  (n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
iron slag    (n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.
ISP   (n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Related: Internet Service Provider 
itchy feet   (slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet. 
itchy feet   (slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ 
jackfruit    (n) ขนุน
Jatropha curcas (n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
jazz  (vt slang) ทำให้ตื่นเต้น, Related: S. To give great pleasure to, excite, 
johore (name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
joint chief executive  (n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
joint venture  (n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
joy   (n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, Related: ecstasy 
jump-start   (vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., Related: S.jump start 
junky  (n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, Related: S. drug addict, junkie, 
justified    (adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project. 
kaffir lime   (n) มะกรูด
kaffir lime leaf    (n) ใบมะกรูด
karst spring  (n phrase) น้ำพุใต้ดิน, Related: S.cave spring 
keep one's fingers crossed   (phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
Keep your shirt on!   ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, Related: S. Calm down!, 
keeping up with the joneses   (phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it. 
keratoconus   (n) โรคกระจกตาโป่ง
killer bee   (n) ผึ้งมรณะ
King Chulalongkorn Day (n) วันปิยะมหาราช
knickers    (n pl) กางเกงชั้นใน, Related: S. panties, women's undergarments, 
koban  (n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง) 
lactose intolerant   (adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., Related: R.lactose intolerance, lactose maldigestion 
laid-back    (adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
lance corporal (n) สิบตรี
lanyard (n) สายคล้อง
laptop (n jargon) เครื่ืองคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , Related: notebook 
larger than life    (adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , Related: S. very impressive, imposed, 
lasagna (n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
last minute   (n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , Related: R. last-minute 
last will    (n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., Related: R.testament 
last-minute   (adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, Related: R. last minute 
laundry soap  (n phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., Related: S.detergent, laundry detergent 
law-abidingness (n) ความเคารพกฏหมาย, Related: law-abiding (adj.) 
LCM   (abbrev) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), Related: S.lowest common multiple 
lease agreement (n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
leave of abscence    การได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , Related: S. permission to be absent , 
legendary    ซึ่งเป็นตำนาน
lemmatize    (vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
leotard (n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
less then    (adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
letting (n) การอนุญาตให้เช่า
leviticus    (n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Related: R. The Old Testament 
lie on (vi vt) นอนเหยียดยาวบน
lighten up   (vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., Related: S. Relax, keep the current situation in perspective, 
Linux.Thai.Net (n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
lipid  (n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
liquid capital (n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, Related: S. fluid capital, movable property,A. fixed capital, 
little cormorant    (n name uniq) นกกาน้ำเล็ก
live stock   (n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., Related: S.livestock 
loafer (n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Loi Krathong  (n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
Lok Sabha    (uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
LOL   (phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต 
lollygag    (vi) เอ้อระเหย, อ้อยอิ่ง เช่น We know you might lollygag on your lunch hour., Related: S. idly pass time, 
long weekend  (n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
longdo (n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
look forward to seeing you soon (phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
loser  (n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.
lovely (adj) น่ารัก
lower abdomen  (n) ท้องน้อย
lowest common multiple (n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), Related: S.least common multiple, smallest common multiple,lcm 
loyal subject  (n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
LTG   (abbrev) พลโท, พล.ท., Related: S. Lieutenant General, 
mace  (n) สเปรย์พริก เช่น Our web site offers statistics and tips for personal safety and information about personal safety devices that contain pepper spray and mace., Related: R. pepper spray 
made for each other   เหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
magnesium    (n) ธาตุแม็กนีเซียม
magnetic resonance imaging   (n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
main outcome measure  (n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
make up one's mind   (vt) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
maladjusted   (adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion. 
malfeasance   (n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, Related: S. corruption, 
mantra (n) บทสวดมนต์
many more    (phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
marathon    (n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
Mardi Gras   (n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส|วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, Related: S. Fat Tuesday, 
market segment ส่วนตลาด
matter of life and death    (phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
mature (adj) ที่มีวุฒิภาวะ เช่น This 14 week part-time preparation program has been specifically designed for mature aged students who want to enter University.
maui wowie   (n slang) กัญชา, Related: S. Marijuana from Hawaii, 
may   ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ
meal  (n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape) 
mechanic    (n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, Related: S. mechanical engineer 
mechanical engineer   (n) วิศวกรเครื่องกล 
mechanical engineering (n) วิศวกรรมเครื่องกล 
medical certificate   (n) ใบรับรองแพทย์
meerkat (n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, Related: R. mongoose 
member (vt) สมาชิก
Memorandum of Association    (n) หนังสือบริคณห์สนธิ
memory lapse  (n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often? 
memory stick  (n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่งmagic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, Related: flash memory 
mentation    (n) การคิด, กระบวนการคิด, Related: S. thinking, 
mercerize    (vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
methodology   (n) ระเบียบวิธี, วิธีวิทยา
metta  (n) เมตตา (จากหลักศาสนาพุทธ)
MFC   (name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classesเป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , Related: ATL WTL 
MG   (abbrev) พลตรี, พล.ต., Related: S. Major General, 
midrash (n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, Related: S. Exegesis, R. Talmud, Mikra, Masorah 
military police (n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
millennium   (n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี
milling (adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people. 
mineral oil   (n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Ministry of Defense   (n) กระทรวงกลาโหม
MLM   (n abbrev) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, Related: R. Network Marketing 
MMC   [M-M-C] (abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่งลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , Related: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film 
MOA   (abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association 
mockery (n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.
modern (adj) ทันสมัย
modernization  (n) การทำให้ทันสมัย
monkey wrench  (n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
monocoqe    (n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.
moon  (n) แข, พระจันทร์
morning (n.) ตอนเช้า
morning glory  (n) ผักบุ้ง
morning sickness    (n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
motion (n) คำร้องต่อศาล
mousepad    (n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), Related: S. mouse pad, 
moviegoer    (n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
mozilla (n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก <A HREF=http://www.mozilla.org>www.mozilla.org</A>
MRI   (n abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)
MSL   (n) ความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ย่อมาจาก mean sea level 
mtec  (org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติNational Metal and Materials Technology Center
mugger (n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought. 
mulch  (n) วัสดุคลุมดิน
multi-functional    (adj) อเนกประสงค์
multilateral  (adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria. 
mung bean    (n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), Related: S. mungbean, R. green bean 
muscle-flexing (n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
musical ensemble    (n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, Related: S. orchestra, band, 
myositis    (n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
mythology    (n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths
nag   (vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
naggy  (adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, Related: S. long winded, 
nail cutter   (n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.
nanotec (org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติNational Nanotechnology Center
narcolepsy   (n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้งข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htmhttp://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
National Children's Day (n) วันเด็กแห่งชาติ
national guard service (n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
NATO  (abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
nectec (org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Technology Center
NEET  (n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
nematodes    (n) ไส้เดือนฝอย
neonate (n) ทารก, เด็กแรกเกิด
nerd  (n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจคนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคมแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd) 
nerdy  (adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, Related: nerd, geek 
neurobiology  (n) ประสาทชีววิทยา
neurotransmitter    (n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
New Year's Day (n) วันขึ้นปีใหม่
newbie ผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
news  (n) ข่าว
NGV   (n abbrev) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG
nightmare death syndrome    (n) โรคไหลตาย
Nikkor (name) ยี่ห้อเลนส์ของ Nikon
nimbo  ฝน, น้ำ (เป็น prefix ของเมฆที่สามารถก่อตัวให้เกิดฝนได้) เช่น The low, gray clouds that fill the skies are Nimbo stratus. 
no man's land  (n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War. 
noise  จุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
nominal diameter    (n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
nominee (n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
non-confidence motion  (n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
non-Hodgkin lymphoma  (n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., Related: S. NHL, 
non-hodgkin's lymphoma (n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว 
nonfunctional  (adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
nonranking   (adj, n) ไม่ได้รับการจัดอันดับ
nonwoven    (n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education., Related: A. woven, 
noob  (n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), Related: S. rookie, newbie 
nosewheel    (n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel. 
nostalgic    (adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.
Not for all the tea in China!  เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
notory republic (n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
novel  (n) นิยาย
NPL   (abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL   (abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Related: Non-Performing Loan 
nstda  (org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติNational Science and Technology Development Agency
nucleate    (vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
numbers (n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Related: R. The Old Testament 
numchucks    (n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, Related: S. nunchucks, chain sticks 
nunchucks    (n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, Related: S. numchucks, chain sticks 
nurse instructor    (n) อาจารย์พยาบาล, Related: S. nursing instructor 
nursing practice    (n) ปฏิบัติการพยาบาล
nut   (n) แหวนสกรู
nutrition fact คุณค่าทางโภชนาการ
o.r.v. (n) รถออฟโรด, Related: S. off road vehicle, 
of course    (adv) อย่างแน่นอน
off the shelf  (adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
Office of the Council of State (n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม <a href=http://www.krisdika.go.th/>http://www.krisdika.go.th/</a>
offshoring   (n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
oil cake    (n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
old   (adj) เก่า
on a budget   (phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.
on short notice บอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้
on the breadline    ในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failingto sign Child Support Agency forms.
on the right track   เป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง 
once in a lifetime   (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น Don't miss it because it's your once in a lifetime opportunity.
order of canada (n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.
ordinary partnership  (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, Related: R. partnership, limited partnership 
orthogonal   (adj) ตั้งฉากกัน
osteoblast   (n) เซลสร้างกระดูก
osteoblastoma  (n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
out of question (phrase) เป็นไปไม่ได้, Related: S. impossible, 
outercourse   (n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Related: S.non-penetrative sexA. intercourse, 
outgas (vi vt) กำจัดแก๊สออกจากระบบโดยการลดความดันหรือให้ความร้อน
output VAT   (n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
outraged    (adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น 
overmix (vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix. 
overrated    (adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
overspeed    (n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
overzealous   (adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Related: S.too zealous 
oxidizing agent (n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, Related: A. reducing agent, 
p.s.  ปัจฉิมลิขิต
panty  (n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
paramedic    (n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
parentage    (n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage. 
part-time    (n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
passersby    (n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, Related: S. passers-by,R. passer-by, passerby 
passive-aggressive   (adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way? 
paste  (vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
patently    (adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
pavilion    (n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour., 
Payao  (n) จังหวัดพะเยา
payback period (n) ระยะเวลาคืนทุน
payroll tax   (n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น  
PDA   (n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistantหมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Related: Palm, Visor, Handheld, PocketPC 
pea pod (n) ฝักถั่ว
Pediculus humanus capitis    (n) เหา, Related: S.human head louse 
pee pee (slang vi) ฉี่, ปัสสาวะ เช่น I asked my five-year-old son if he would pee-pee on my back., Related: S. urine, pee, pee-pee, urinate 
peephole    (n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
performance   (n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
perfume (n) น้ำหอม
Perl  (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
personal income tax   (n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Related: S.Individual Income Tax 
Phasin (n) ซิ่นมัดหมี่
phenomenon   (n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์
phenotype    (n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.
phone booth   (n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
PHP   (n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
phrase book   (n) หนังสือรวมวลี
phrase book   หนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
physiological  (adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology   (n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology   (n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
piano quintet  (n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)
picket sign   (n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
pied  (adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, Related: S. colourful, 
pink slip    (n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.
pipelining   (n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
pithy  (adj) มีสาระ เช่น For many years I have collected quips, quotes, and pithy sayings. 
placebo (n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
planned re-enactment  (n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment  (n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
plant breeders' rights (n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
plantain    (n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.
plasma membrane (n) เยื่อหุ้มเซลล์, Related: S. cell membrane, 
plaster figure (n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
plasticine   (n) ดินน้ำมัน เช่น Plasticine is loved for its soft, malleable and non-hardening characteristics, it can be used again and again. 
plate  [เพลท] (n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
platelet    (n) เกล็ดเลือด
platonic    (adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship 
play hooky   (jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, Related: S. play truant (Brit.), 
playoff (n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., Related: S.play-off 
plaza  (n) ด่าน เช่น toll plaza ด่านเก็บค่าผ่านทาง 
plead  (vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.
plowing (n.) การไถพรวน
plumbum (n uniq) ตะกั่ว, Related: S. lead, 
plumeria    (n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม
policy maker  [โพ-ละสิ เมคเคอร์] (phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker   (n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
political deadlock   (n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
popular (adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
populism    (n) ประชานิยม เช่น In the 1970s and 1980s, historians of Populism focused most of their attention on the grassroots movement that gave rise to the party. , Related: R. populist 
pork  (vt colloq) อึ้บ, แอ้ม (เป็นภาษาพูดแปลว่ามีเพศสัมพันธ์ มาจากคำว่า penetrate) เช่น I might go pork my girlfriend tonight., Related: S. To have sexual intercourse, To have sex with, 
pork-barrel   (n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture. 
post exchange  (n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , Related: S.base exchange (BX) 
poster boy   (n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
posthumously  (adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
postproduction ขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
potash preserved egg  (n) ไข่เยี่ยวม้า
precedent    (n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
predictable   (adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
premolar    (n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
preproduction  ขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง) 
preservative  (n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
primary (adj) ปฐมภูมิ
primary producer    (n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
primogeniture  (n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
prison camp   (n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., Related: S.concentration camp 
privatization  (n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
privatization  (n) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
proactively   (adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment. 
probiotic    (n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, Related: R. prebiotic 
processing   (phrase) กำลังดำเนินการ
procrastinator (n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
productivity  (n jargon) ผลิตภาพ
profit and loss statement    (n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Related: S. financial statement, 
promise (vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
proud to present    (phrase) ภูมิใจเสนอ
Provincial Electricity Authority; PEA  (abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ps   (abbrev) ปัจฉิมลิขิต หรือ ป.ล.
psy-ops (n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, Related: S. psychological operations, 
psychic (n) คนทรง เช่น Find out why Detectives and psychic investigators (ghost hunters) make for an unstoppable crime fighting team in this Biography Channel TV Show.
PTA   (n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.
public education    (n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
public relations department   (n) กรมประชาสัมพันธ์
public sector  (n) ภาครัฐบาล
punt  (vi) เตะกินแดน (ใช้ในอเมริกันฟุตบอล)
purple swamphen (n name uniq) นกอีโก้ง
push-up (n) |Amer| การวิดพื้น
pussy-whipped  (slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
put money where mouth is    1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations. 
Pygmalion    [พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
python [ไพ-ทอน] (n.) งูขนาดใหญ่
querier (n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, Related: S. inquirer, quester, questioner 
quid  (n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), Related: S. pound, 
quotation mark (n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป 
Quran  (proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, Related: S. Koran, Kuran, Coran, 
radicalism   (n) ลัทธิสุดโต่ง
raffinate    (n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด
Ramkhamhaeng University (n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, Related: R. Open University 
random violence (n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
rat   (n) หนู
razor clam   (n) หอยหลอด
RCF   (abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table. 
reassure    (vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
reception    (n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
rechargeable  (adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
reclaimed land (n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน 
recursive    [เรค' เคอเสฟ] (adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิมคำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor, Related: S. recur, recurring, recursion, R. recursive function 
reducing agent (n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, Related: A. oxidizing agent, 
reflexology   (n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
rehab  (n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation
relative clause (n phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย 
research methodology  (n) ระเบียบวิธีวิจัย
resolution   (n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง
retained earnings    (n) กำไรสะสม, Related: S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit, 
retell (vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
retina (n) จอประสาทตา
retiree (n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
return on sales ผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
Reuters (n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
rewarding    (adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
rice cooker   (n) หม้อหุงข้าว
Richter scale  (n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p><b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
rig   (n) รถม้า เช่น I have had that exact same happen and that is why I attach my picket rope to my horse trailer attached to my rig.
rinse spray hose    (n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.
ripper (n. slang.) เยี่ยม, เจ๋ง, สนุกที่สุด (ภาษาพูด)
road-rage    (n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
roadmap (n) แผน แผนกลยุทธ์ เช่น This section describes the general development roadmap., Related: S. plan, strategic plan, 
roger that   (slang) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร
role model   (n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
rose apple   (n) ชมพู่
roseapple    (n) ชมพู่ เช่น The Roseapple is best eaten fresh. When it is ripe it gives a delicate rose fragrance, which can also be tasted. The flesh is crisp and firm and discolours on exposure to air.
Royal Ploughing Day   (n) วันพืชมงคล
rrts  (n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, Related: S. Rapid Response Tactical Squad , 
RSS   (abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
RSVP  กรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.
ruined castle  (n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย 
rule of law   (n) หลักนิติธรรม
rules of engagement   (n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
rumble strip  (n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
runner-up    รองอันดับหนึ่ง
RWY   (abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, Related: R.TWY 
sabotage    (n) การบ่อนทำลาย
sacred basil  (n) กะเพรา, Related: S. holy basil, 
safety pin   [เซฟตี้ พิน] (n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
Saint Nick   (n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.
salaryman    (n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
salvation army (n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
santol (n) กระท้อน (ผลไม้)
SARS  (n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษเต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
save  (vt) บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล
scalable    (adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
scale  (vt) ปีน ไต่ (เขา)
school (n) โรงเรียน
screening    (n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
SD   (abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่งลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, Related: flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film 
sea bass    (n) ปลาตระกูลกระพง
secret service (name) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ 
security    (n adj) ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง,การค้ำประกัน,หลักทรัพย์,ธนบัตร,คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, Related: S. certificate, protection, 
seep  (vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., Related: S. leak, 
sevenish    ราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), Related: S. about 7 o'clock, 
severance pay  (n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, Related: S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length 
shangri-la   (n) สวนสวรรค์, Related: S. Eden, Arcady, 
shantytown   (n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , Related: S.shanty townR.slum 
shape  (n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.
share capital  (n) ทุนเรือนหุ้น
She retired at age 65. (phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
sheep  (n) แกะ
shell-shock   (n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate. 
shemale (n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
shiftless    (adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.
shopaholic   (n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
shoreline    (n) แนวชายฝั่ง
showboat    (vt slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., Related: S. show-off, 
shredder    (n) เครื่องทำลายเอกสาร
shrink (n slang) จิตแพทย์, Related: S. psychiatrist 
sidebar (n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
sidewall    (n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Related: S.side-walls 
Silent Wave Motor    (n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, Related: SWF, USM 
silver wedding (n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
siphon (n) การยักย้ายหรือตักตวงผลประโยชน์จากรัฐหรือจากบริษัทมาเป็นของตัวเอง(ในทางธุรกิจ-การเงิน) มักใช้ทับศัพท์ว่า ไซฟ่อน
skype  (vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
slag off    (vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
SLR   (n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, Related: camera 
smashed (adj slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Related: S. very drunk , 
smitten (adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Related: S. in love, 
snail mail   (n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
snake juice   (Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar. , Related: S. whisky, R. เหล้า 
so-so  (adj adv) ธรรมดา, งั้นๆ, เรื่อยๆ, Related: S.soso 
SONA  (n) ย่อมาจาก State of Nation Addressสุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
sophomoric   ที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, Related: S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial 
sorbet (n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
source (n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company. 
space  (n) (คณิต.) ปริภูมิ
spatially    (adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
specifications (n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
spectrograph  (n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., Related: R. Spectoscope, telescope 
spiritualist  (n) คนทรง
spirulina    (n) สาหร่ายเกลียวทอง
spongy bone   กระดูกที่มีลักษณะพรุน
spooky (adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, Related: S. creepy, 
sportmanship  (n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
sports coat   (n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., Related: S.sportcoat, sport coat 
spring onion  (n) ต้นหอม, Related: S. green onion 
spring roll   (n) เปาะเปี๊ยะ
squaw  (n) ผู้หญิงอินเดียนแดง, Related: S. an American Indian woman, 
squirt gun   (n) ปืนฉีดน้ำ, Related: S.water pistol, water gun 
stand  (vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., Related: bear 
staple (n) ลวดเย็บกระดาษ
star fruit   (n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), Related: carambola 
stat  (abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there 
state of the union   (n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
Stay tuned!   (vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch! 
stem cell    (n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research. 
Steve Irwin   (name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
stewardship   (n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas. 
stick them up! (phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น 
stiffener    (n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, Related: R. stiffened, stiff 
stochastic   (adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, Related: S. random, 
stonefly    (n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), Related: R. plecoptera 
straight away  |British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., Related: S. right away (American), 
string quintet (n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
student loan  (n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
stuff one's face    (v phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., Related: S.feed one's face 
subcortical lacunar   (n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
subculture   (n) วัฒนธรรมย่อย
subjective   (adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray. , Related: A. objective 
substrate    (n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), Related: starting material 
subterranean  [ซับทึ' เรเนียน] (adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , Related: S. underground, A. earth surface, 
suburb (n) ชานเมือง
sufficiency economy   เศรษฐกิจพอเพียง
supply (n) อุปทาน
supply chain  (jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
surface tension (n) แรงตึงผิว
surfactant   (n) สารลดความตึงผิว
surveillance camera   (n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
sustainable   (adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
SUV   (abbrev) ย่อจาก sport utility vehicle รถอเนกประสงค์ ที่มีพื้นที่สำหรับบรรทุกของและบรรทุกผู้โดยสารได้ด้วย เช่น Facts and personal opinions to help you decide which sport utility vehicle is the best auto for your needs., Related: R.minivan 
swamp  (vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
swan plant   [สวอน แพลนท์] (n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
sweatshop    (n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory. 
sweet basil   (n) โหระพา, Related: S. basil, 
swift code   (n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Related: S.ISO9362, BIC code 
Swine influenza (n name) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, Related: S. Swine flu, 
SWM   (n abbrev) , Related: Silent Wave Motor 
symphony orchestra   (n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, Related: S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra 
syncope [ซินโคพี] (n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
syrupy [(ซี-ระพิ)] (adj) มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อม (ใส ข้นและเหนียว) เช่น How come liquid dish detergents look so syrupy?
Table of Contents    (n) สารบัญ
Tablet PC    (name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
tai chi move  (n) รำไทเก็ก เช่น In every Tai Chi move every connection is maintained, but sometimes one connection is emphasized over the others, though they are all still happening simultaneously., , Related: S.Tai Chi 
taillight    (n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.
Taj Mahal    (n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
take a leak   (vt slang) ไปฉี่ เช่น Have you ever taken a leak onto a electric fence?; A Croatian motorbiker's penis was zapped by lightning as he stopped beside the road to take a leak., Related: S. urinate, 
take a nap   งีบ, ม่อยหลับ
take a shot at (phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
take after   (vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่ 
take in (vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
take out    (vt.) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
take part    (vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, Related: S. participate, 
take up an hobby    (phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.
tang  (n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
tax credit   (n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
teasing (adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
telegraphic transfer  (n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., Related: S.wire transfer 
tell the truth พูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
terabyte    (n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
ternary (adj) ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน, Related: S. treble, triple, triplex, 
terra-cotta   (n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.
territorial   (adj) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, Related: S. territorial behavior, A. nonterritorial, 
tertiary    (adj) ตติยภูมิ, ลำดับสาม
test  (n) การทดสอบ, การสอบ
test tube    (n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
The Holy See  (n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
the john    (n slang) ห้องน้ำ, Related: S. toilet, restroom, WC 
The Metropolitan Electricity Authority; MEA   (abbrev) กฟน., Related: S. การไฟฟ้านครหลวง, 
The People’s Republic of China    สาธารณรัฐประชาชนจีน
the shoe is on the other foot  สถานการณ์กลับตาลปัตร, Related: S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred., 
theme park   (n) สวนสนุก
theses (n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
thin-skinned  (adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , Related: S.touchy, huffy 
third party   (n) บุคคลที่สาม, Related: S. third person, 
thong  (n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, Related: tanga 
thug  (n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
ticklish    (adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , Related: R.tickle 
tide me over  (phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
tie-dyed silk  (n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
Time is up.   หมดเวลาแล้ว
timely (adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, Related: S. opportune 
tip   (n) เคล็ดลับ
TNC   (n) บริษัทข้ามชาติ ย่อมาจาก Transnational corporation 
to be on the top of the world  เป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
to be stuck up (phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
to hang out   (v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
to make a mountain out of a molehill  สร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
to see a man about a horse   (phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Related: S.to see a man about a dog 
to stick    ติด
to twiddle one's thumbs เสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., Related: S. to waste one's time, 
to wire so. money    (vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
tonfa  (n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, Related: S. tong fa, tuifa 
tow away    (vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
traceability  (n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
tracking    (n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
trade school  (n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!
training    [เทรนนิ่ง] (n) การฝึกอบรม
tranche (n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
transgender   (n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ, Related: R.queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual 
transgenic   (adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
transmogrify  (vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Related: S. transform, 
transsexual operation  (n) การผ่าตัดแปลงเพศ
transvestite  (n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, Related: cross-dresser 
travel light  (vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, Related: S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, , 
treasurer    (n) เหรัญญิก
tributyltin   (n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
trike  (n) รถสามล้อ, มอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ เช่น Trike Tours Scotland provide chauffeur driven tours of Scotland. Our trike tours give you one of the hippest ways to see the famously breathtaking scenery., Related: S. tricycle, 
triskaidekaphobia    (n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease. 
truant patrol  (n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., Related: S. truant officer, truancy patrol 
trying (adj) ที่ยากลำบาก เช่น Those are real friends! That must have been very helpful to you during trying times.
tsunami (n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]<p>รายละเอียดเพิ่มเติม: <A HREF=http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html>http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html</A>, Related: S. tidal wave 
tube top    (n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
tuck away    (vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
tummy rumble, tummy rumbling  (n) เสียงท้องร้อง
turn in (vi slang) เข้านอน
two-timer    (n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Related: S.betrayer 
UAE   (abbrev) ย่อจาก United Arab Emirates: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Ubuntu (n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
ubuntu "ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น"โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
Ultra Sonic Motor    (n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, Related: USM, SWF 
umpteenth    (adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake. 
unadulterated  (adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
unbeatable   (adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , Related: S. invincible, 
underdog    (n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.
understeer   (vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering  (n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
underway    (adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to takeabout six months to complete., Related: S. in motion , in progress 
UNEP  (abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
unidentified body    (n) ศพนิรนาม
united arab emirates  (n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
unrecoverable  (adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, Related: S. irrecoverable, R. recover 
unrepentant   (adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
unruliness   (n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , Related: R. unruly, willful, 
unsharp mask  (name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ)จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
unsure (adj) ไม่แน่ใจ
up-and-coming  (adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
upstream steel (n) เหล็กต้นน้ำ
urologist    (n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
urticaria    ลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
used to infinitive verb เคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years.แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
USM   (n abbrev) , Related: Ultra Sonic Motor, SWF 
vaguely (adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
vaporization  (n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization. 
VAR   (uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
velcro (n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน
Verwirklichung (n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, Related: S. realization, 
vest  (n) เสื้อเกราะ, เสื้อกั๊ก เช่น The Army immediately began awarding contracts for the bulletproof vest, and soon required that each U.S. soldier stationed in Iraq and Afghanistan be provided with this improved body armor. 
viewfinder   (n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Related: Finder, Picture finder 
vignette    (n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
vine  (n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, Related: R. grapevine 
virtual organization  (n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
vise  (n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
vital signs   (n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, Related: S. V/S, 
voxel  (n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel 
vulnerable   (adj) เสี่ยง, เป็นภัย
W3C   สมาคม World Wide Web ย่อมาจาก The World Wide Web Consortium 
wader  (n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., Related: S. shorebird, 
wake  (n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
wall plug    (n) พุก
wanna  (vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, Related: S. want to 
war crime    อาชญากรรมสงคราม
washed out   (adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
watering can  (n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
watershed    (n) ลุ่มน้ำ
wave number   (n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: Related: wavelength 
wave the white flag   (phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน 
welding rod   (n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.
well-adjusted  (adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด 
wellness    (n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
wet cell    (n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, Related: dry cell 
WFP   (abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme
What's up?   (phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
whip cream   (n) ครีมที่ตีจนขึ้นแข็ง ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศครีม หรือกาแฟ เช่น Did you eat the whip cream from the fridge without asking me?, Related: S.whipped cream 
whip-round   (n) การลงขันกัน เช่น Cabinet ministers are having a whip-round to pay the fines incurred by two policemen and a civilian driver for charges laid against them.
white balance  (n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
whoopee cushion (n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), Related: S.poo-poo cushion, Razzberry cushion 
whore  (n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented., Related: S.prostitute 
willful (adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance. 
window dressing (n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
WIP   (n slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.
wise up (vi) รู้ตัว, ไหวตัวทัน เช่น You need to wise up to the web when you use it for your university or college work.; The water conservation campaign aims to encourage customers to wise up to water and make simple changes in their daily lives to help save this precious resource.
withholding tax (n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
without prejudice    (n prep) โดยไม่มีความลำเอียง
WMD   (n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Related: Weapon of mass destruction 
wood owl    (n) นกเค้าป่า
word of mouth  (idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
workaround   (n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
workflow    (n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
world trade center   (name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
worldview    (n) โลกทัศน์, Related: S. world view 
XEROX  (n name uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ
year round   (n) ตลอดทั้งปี
yoga  (n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook. 
zero in on   (verb phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., Related: S. focus on, 
zip code    (n (amer.)) รหัสไปรษณีย์