บูชาพญานาค

manuscript #01

᪥ ທີນີຂາຈັກສຳເດງຈີງແຈງໃນອາລັກຮັກສາ ຍັງມູມມະສຖານບານເມິອງ ໃນເມິອງລານຊາງນົບພະບູລີສີສັຕ໧ະນາກ ມີພະຽານາກໃຫຽທັງ
ที่นี้ข้าจักสำเดงจีงแจงในอาลักฮักสา ยังมูมมะสถานบ้านเมือง ในเมืองล้านช้างนบพะบูลีสีสัตตะนาก มีพะยานากใหย่ทั้ง

ຫຼາຽໄດລັກ໣າຢູ ໑໐໙ ຕົວພະຽານາກທັງຫຼາຽຟູງນີກໍຫາກເປັນອາລັກຮັກ໣າໃນພູມະມະສະຖານບານເມິອງຟູງນັນແລ ᪫ ຂໍ
หลายได้ลักสาอยู่ ๑๙ ตัวพะยานากทั้งหลายฝูงนี้ก็หากเป็นอาลักฮักสาในพูมะมะสะถานบ้านเมืองฝูงนั้นแล ๚ ข้อ

ປະການນຶງອີກເລົາຍັງມີເທວະດາອາລັກໃຫຽທັງຫຼາຽໄດລັກ໣າຢູ ໗ ຕົວ ແມນວາເທວະດາອາລັກໃຫຽທັງຫຼາຽຟູງນີ ກໍ
ปะกานนึงอีกเล่ายังมีเทวะดาอาลักใหย่ทั้งหลายได้ลักสาอยู่ ๗ ตัว แม้นว่าเทวะดาอาลักใหย่ทั้งหลายฝูงนี้ ก็

ຫາກເປັນອາລັກຮັກສາໃນພູມມະສະຖານບານເມᩥອງ ເໝິງຟາຽຢູແລ ᪫ ຂໍປະການນຶງເລົາ ຍັງມີປູເຍິຍາງາມປູສີຍາໃສມີຢູ ໔ ຕົວແລ
หากเป็นอาลักฮักสาในพูมมะสะถานบ้านเมือง เหมิงฝายอยู่แล ๚ ข้อปะกานนึงเล่า ยังมีปู่เยอย่างามปูสีย่าใสมีอยู่ ๔ ตัวแล

manuscript #02

ແມນວາພະຽານາກຕົວນຶງຢູແກງຫຼວງນຳເຊິອງ ແມນວາພະຽານາກຕົວນຶງຢູສົບອູ ພະຽານາກຕົນນຶງຢູຄົກເຮືອ ພະຽານາກຕົວນຶງຢູແກງ
แม้นว่าพะยานากตัวนึงอยู่แก่งหลวงน้ำเชือง แม้นว่าพะยานากตัวนึงอยู่สบอู พะยานากตนนึงอยู่คกเฮือ พะยานากตัวนึงอยู่แก่ง

ອ຾ ພະຽານາກຕົວນຶງຢູສົບເຊິອງ ພະຽານາກຕົວນຶງຢູຜາກັບແກຕັງນາຽ ພະຽານາກຕົວນຶງຢູຄົກຢອນ ພະຽານາກຕົວ
ออย พะยานากตัวนึงอยู่สบเชือง พะยานากตัวนึงอยู่ผากับแก้ตังนาย พะยานากตัวนึงอยู่คกอยอน พะยานากตัว

ນຶງຢູສົບໂຮບກຳເຫິ໢ອ ພະຽານາກຕົວນຶງຢູສົບແກງຫຼວງແລ ᪫ ໙ ຕົວນີເປັນເມິອງຫໍຄຳ ຕົວນຶງຢູພູສີ ຕົວນຶງ
นึงอยู่สบโฮบกำเหลือ พะยานากตัวนึงอยู่สบแก่งหลวงแล ๚ ๙ ตัวนี้เป็นเมืองหอคำ ตัวนึงอยู่พูสี ตัวนึง

ຢູໜອງຕານາກ ໒ ຕົວນີເປັນພະຽມີຊືວາອູສູພະຽນາກແລະສັຕ໧໥ະນາກເປັນເຄົາກວາທັງຫຼາຽ ໒ ຕົວນີໄດຟັງທຳມະເທັ໣ສະໜາເມິອພະເຈົາ
อยู่หนองตานาก ๒ ตัวนี้เป็นพะยามีชื่อว่าอูสูพะยานากและสัตตะนากเป็นเค้ากว่าทั้งหลาย ๒ ตัวนี้ได้ฟังทำมะเทสสะหนาเมื่อพะเจ้า

manuscript #03

ຫົວລະມານ ໙ ຕົວນີແມນພະລັ໣ສີ ໒ ພີນອງສອນຕົວນຶງຢູທາຊາງ ຕົວນຶງຢູປາກຄານ ຕົວນຶງຢູຜາເຝືອນ ຕົວນຶງຢູພູຊາງຊືວາສູວັນນະນາກ ᪫
หัวละมาน ๙ ตัวนี้แม้นพะลัสสี ๒ พี่น้องสอนตัวนึงอยู่ท่าช้าง ตัวนึงอยู่ปากคาน ตัวนึงอยู่ผาเฝื่อน ตัวนึงอยู่พูช้างชื่อว่าสูวันนะนาก ๚

ຕົວນຶງຢູຄົກຈອງຮອມເຂົາກັນທັງມວນມີສີບ ໕ ກະກູນບໍທໍແຕນັນຍັງອີກຢູ ໔ ຕົວ ໆ ນຶງຢູປາກຄານຳຕົກຕາ໣ ຕົວນຶງຢູຜາບັງຕົວ
ตัวนึงอยู่คกจองฮ่อมเข้ากันทั้งมวนมีสิบ ๕ กะกูนบ่ท่อแต่นั้นยังอีกอยู่ ๔ ตัว ๆ นึงอยู่ปากคาน้ำตกตาด ตัวนึงอยู่ผาบังตัว

ນຶງຢູຜາເສືອ ຕົວນຶງຢູຜາຮອມໃນ ໘ ຕົວນີມີອູສູພະຽນາກແລະສີສັຕ໧ະນາກເປັນໃຫຽແລ ᪫ ອັນນີເຈົາລັ໣ສີ ໒ ພີນອງໄດຈີແຈງ
นึงอยู่ผาเสือ ตัวนึงอยู่ผาฮอมใน ๘ ตัวนี้มีอูสูพะยานากและสีสัตตะนากเป็นใหย่แล ๚ อันนี้เจ้าลัสสี ๒ พี่น้องได้จีแจง

ສຳແດງສຳບອກໄວ ໃຫແຕງເຄືອງມີເຂົາຕອກດອກໄມສັກກະລະບູຊາພະຽານາກໃຫຽທັງ ໑໐໙ ຕົວແລ ᪫ ມີພາຫວານ ໑໐໙ ພາຄາວ ໑໐໙
สำแดงสำบอกไว้ ให้แต่งเคื่องมีเข้าตอกดอกไม้สักกะละบูชาพะยานากใหย่ทั้ง ๑๙ ตัวแล ๚ มีพาหวาน ๑๙ พาคาว ๑๙

manuscript #04

໙ ໂທງນຶງເຄິອງ ໑໐໙ ເຫຼິອງ ໗ ໂທງເຄິອງ ໑໐໔ ເຫຼິອງອັອນ ໓ ໂທງເຄິອງ ໙ ຂາວແລ ᪫ ທາວທັງ ໗ ພາຫວານ ໑໐໖ ພາຄາວ ໑໐໖ ໗
๙ โทงนึงเคื่อง ๑๙ เหลือง ๗ โทงเคื่อง ๑๔ เหลืองอ่อน ๓ โทงเคื่อง ๙ ขาวแล ๚ ท้าวทั้ง ๗ พาหวาน ๑๖ พาคาว ๑๖ ๗

ໂທງນີເຄິອງ ໑໐໕ ໂທງເຄິອງ ໑໐໕ ຂາວ ໔ ຂຽວນຶງ ໔ ໂທງເຄິອງແດງ ໘ ປູເຍິຍາງາມປູສີຍາໃສພາຫວານ ໔ ພາຄາວ ໔ ໒ ໂທງ
โทงนี้เคื่อง ๑๕ โทงเคื่อง ๑๕ ขาว ๔ เขียวนึง ๔ โทงเคื่องแดง ๘ ปู่เยอย่างามปู่สีย่าใสพาหวาน ๔ พาคาว ๔ ๒ โทง

ເຄິອງ ໑໐ ດຳ ໒ ໂທງເຄິອງ ໙ ຫ໢ົນ ລັ໣ສີ ໒ ພີນອງພາຫວານ ໒ ພາຄາວ ໒ ເຄິອງ ໑໐໒ ເຄິອງ ໑໐໒ ທັງ ໒ ເຫຼິງໂທງ ໑ ຂາວໂທງນຶງ
เคื่อง ๑๐ ดำ ๒ โทงเคื่อง ๙ หลน ลัสสี ๒ พี่น้องพาหวาน ๒ พาคาว ๒ เคื่อง ๑๒ เคื่อง ๑๒ ทั้ง ๒ เหลิงโทง ๑ ขาวโทงนึง

ແລເທວະດາໃຫຽຕົນນຶງຊືວາປູພີສີເທວະດາໃຫຽຕົນນຶງຊືວາຍາພີໄສເປັນຜົວເມັຽກັນເທວະດາໃຫຽຕົນນຶງຊືວາທາວບູນເຫຼືອເທວະດາ
แลเทวะดาใหย่ตนนึงชื่อว่าปู่พีสีเทวะดาใหย่ตนนึงชื่อว่าย่าพีไสเป็นผัวเมียกันเทวะดาใหย่ตนนึงชื่อว่าท้าวบูนเหลือเทวะดา

manuscript #05

ໃຫຽຕົນນຶງຊືວານາງເກົາງາວເປັນຜົວເມັຽກັນເທວະດາໃຫຽ ໔ ຕົນນີກໍຫັາກຢູໃນພູແສນເຂົາລຳແລ ᪫ ເທວະດາໃຫຽຕົນນຶງກໍຢູພູຊາງນັງຊືວາເຈົາ
ใหย่ตนนึงชื่อว่านางเก้าง้าวเป็นผัวเมียกันเทวะดาใหย่ ๔ ตนนี้ก็หากอยู่ในพูแสนเขาลำแล ๚ เทวะดาใหย่ตนนึงก็อยู่พูช้างนั่งชื่อว่าเจ้า

ຟາແສ໣ ເທວະດາໃຫຽຕົນນຶງຊືວາແດັ໣ເຫຼືອງ ເທວະດາໃຫຽຕົນນຶງຊືວານາງຈີຕັ໧ະເລນັນແລ ᪫ ແມນວາເທວະດາໃຫຽ ໓ ຕົວນີ
ฟ้าแสด เทวะดาใหย่ตนนึงชื่อว่าแดดเหลือง เทวะดาตนใหย่นึงชื่อว่านางจิตตะเลนั้นแล ๚ แม้นว่าเทวะดาใหย่ ๓ ตัวนี้

ກໍຫາກຢູພູຊາງນັງແລ ᪫ ພະຽານາກໃຫຽທັງ ໑໐໙ ຕົວກໍດີ ເທວະດາໃຫຽ ໗ ຕົນກໍດີ ແມນປູເຍິຍາງາມທັງ ໔ ຄົນກໍດີ ກໍຫາກ
ก็หากอยู่พูช้างนั่งแล ๚ พะยานากใหย่ทั้ง ๑๙ ตัวก็ดี เทวะดาใหย่ ๗ ตนก็ดี แม้นปู่เยอย่างามทั้ง ๔ คนก็ดี ก็หาก

ຍອມມາໄຫວສານອມນະມັ໣ສະການເຈົາລັ໣ສີ ໒ ຕົນຊີນທັງມວນແລ ᪫ ເຫັ໣ດັງນັນເຈົາລືສີ ໒ ພີນອງນັນຕົນນຶງຊືວາທາວທະລັ໣ສີຕົນຊືວາລັ໣ສີ
ย่อมมาไหว้สาน้อมนะมัดสะกานเจ้าลัสสี ๒ ตนซิ่นทั้งมวนแล ๚ เหดดังนั้นเจ้าลือสี ๒ พี่น้องนั้นตนนึงชื่อว่าท้าวทะลัสสีตนชื่อว่าลัสสี

manuscript #06

ທອງ ກໍຈີງພາກັນມາສະຖີ໣ຢູໃນທີກອນກາຽຟາທີປາກຄານຊຽງທອງຫັນແລ ຄັນຢູມາເຈົາລືສີ ໒ ຕົນກໍຈີງພາກັນໄດັສາງລັກສີມມາເມິອງໄວເບິງເໜິອເອົາພູຊາງ
ทอง ก็จิงพากันมาสะถิดอยู่ในที่ก่อนก่ายฟ้าที่ปากคานเชียงทองหั้นแล คั้นอยู่มาเจ้าลือสี ๒ ตนก็จิงพากันได้ส้างลักสีมมาเมืองไว้เบิ่งเหนือเอาพูช้าง

໑ ກຳວັນອັອກເອົາພູຊາງ ໑ ຖຳກາງເມິອງ ເອົາພູເຂົາກາ ໑ ກຳທັກຂີນເອົາພູຫຼວງ ໑ ເຈົາລືສີໄດເອົາພູ ໔ ລູກນີກໍເອົາມາຂັອ໣ເປັນຫຼັກ
๑ กำวันออกเอาพูช้าง ๑ ถ้ำกางเมือง เอาพูเข้ากา ๑ กำทักขีนเอาพูหลวง ๑ เจ้าลือสีได้เอาพู่ ๔ ลูกนี้ก็เอามาขอดเป็นหลัก

ສີມມາເມິອງໄວກໍຈີງຮຽກຊືວາເປັນເມᩥອງລານຊາງນັນແລ ᪫ ຄັນວາເຈົາລືສີໄດຂອ໣ລູກນີມິດຫຼັກສີມມາເມິອງໄວແລວກໍຈີງມີຄຳ
สีมมาเมืองไว้ก็จีงเฮียกชื่อว่าเป็นเมืองล้านช้างนั้นแล ๚ คั้นว่าเจ้าลือสีได้ขอดลูกนีมิดหลักสีมมาเมืองไว้แล้วก็จิงมีคำ

ໂອລາ໣ທະນາຄຳສັງສອນບອກໄວຄັນທາວພະຽາມະຫາກະສັ໣ອົງໃດໄດເສິວຽລາ໣ບານເມິອງໃນເມິອງລານຊາງນົບພະບູລີສີສັຕ໧ະນາຄະກົໃຫແຕງ
โอลาดทะนาคำสั่งสอนบอกไว้คั้นท้าวพะยามะหากะสัดองใดได้เสวยลาดบ้านเมืองในเมืองล้านช้างนบพะบูลีสีสัตตะนาคะก็ให้แต่ง

manuscript #07

ເຄິອງກີຽາບູຊາພະຍານາກໃຫຽທັງຫຼາຽ ໑໐໙ ຕົວນັນເທິນ ᪫ ແລະພະຽາໃຫຽ ໗ ຕົນນັນແລ ᪫ ປູເຍິຍາງາມ ໔ ຕົວນັນເທິນ ກໍຈີງຈັກການ
เคื่องกียาบูชาพะยานากใหย่ทั้งหลาย ๑๙ ตัวนั้นเทิน ๚ และพะยาใหย่ ๗ ตนนั้นแล ๚ ปู่เยอย่างาม ๔ ตัวนั้นเทิน ก็จิงจักกาน

ກູງຮູງເຮິອງງາມກໍຈີງຄຳສ‍ນູກສູກກະເສິມມີອາຍູໝັນຍືນຍາວນັນແລ ᪫ ຂໍປະການນຶງຄັນວາທາວພະຽາມະຫາກະສັ໣
กูงฮุ่งเฮืองงามก็จิงคำสนุกสุกกะเสิมอายุหมั้นยืนยาวนั้นแล ๚ ข้อปะกานนึงคั้นว่าท้าวพะยามะหากะสัด

ບານເມິອງອົງໃດອົງ ໑ ກໍດີໄດເສິວຽລາ໣ບານເມິອງໃນເມິອງລານຊາງນົພ໤ະບູລີສີສັຕ໧ະຄະນີແລວກໍໄຫເອົາບູນຄູນແກວ ໓ ປະການ
บ้านเมืององใดอง ๑ ก็ดีได้เสวยลาสบ้านเมืองในเมืองล้านช้างนพพะบูลีสีสัตตะคะนี้แล้วก็ให้เอาบุนคุนแก้ว ๓ ปะกาน

ນັນຍົກຍໍຂຶນໃຫເປັນໃຫຽເປັນສູງນັນແທດີຫຼີເທິນ ຂໍປະການນຶງນັນກໍໃຫພາກັນໃຫລັກ໣າສີນ ໕ ນັນຢາໄດໃຫຂາ໣ຈາກຕົນນັນແທດີຫຼີ
นั้นยกยอขึ้นให้เป็นใหย่เป็นสูงนั้นแท้ดีหลีเทิน ข้อปะกานนึงนั้นก็ให้พากันให้ลักสาสีน ๕ นั้นอย่าได้ให้ขาดจากตนนั้นแท้ดีหลี

manuscript #08

ເທິນຢາໄດໃຫມີຄຳປະມາ໣ໃນສີນແລທັານແລະໃນບູນຄູນແກວ ໓ ປະກັານນັນເທິນກໍຈີງໃຫວູ໣ທິຈຳເລິນແກບານເມືອງເຫິງຝາຽທັງຫຼາຽ
เทินอย่าได้ให้มีคำปะมาดในสีนแลทานและในบุนคุนแก้ว ๓ ปะกานนั้นเทินก็จิงให้วุดทิจำเลินแก่บ้านเมืองเหิงฝ่ายทั้งหลาย

ທັງປວງນັນແທດີຫຼີແລະເຫັ໣ດັງນັນເມິອງນົບພ໤ະບູລີສີສັຕ໧ະນາຄະໃນເມິອງລານຊາງນີມັນກໍຫັາກເປັນທີຢູແຫງຜີເສິອ
ทั้งปวงนั้นแท้ดีหลีและเหดดังนั้นเมืองนบพะบูลีสีสัตตะนาคะในเมืองล้านช้างนี้มันก็หากเป็นที่อยู่แห่งผีเสื้อ

ຜີນັກທັງຫຼັາຽນັນແທດີຫຼີແລ ᪫
ผีนักทั้งหลายนั้นแท้ดีหลีแล ๚

manuscript #09

᪥᪫ບັ໣ນີຂາຈັກກຼາວອາຮັກເສິອເມິອງສອງເມິອງຄືເມິອງຂາງເມິອງຈີງກຼາວວາອີມັ໣ສະມີງພົມ໡ະເທວະຕາອີມັ໣ສະມີງຄັນທະພະເທວະຕາອີມັ໣ສະ
๏๚บัดนี้ข้าจักกล่าวอาฮักเสื้อเมืองสองเมืองคือเมืองข้างเมืองจีงกล่าวว่าอีมัสสะมีงพมมะเทวะตาอีมัสสะมีงคันทะพะเทวะตาอีมัสสะ

ມີງອາລັກຂະເທວະອີມັ໣ສະມີງນາຄະເທວະຕາອີມັ໣ສະມີງຜີປ໢ີສາເທວະຕາດັງນີແລ ᪫ ເທວະດາອາຮັກເຈົາຟູງນີຫັາກແຕງບານ
มีงอาลักขะเทวะอีมัสสะมีงนาคะเทวะตาอีมัสสะมีงผีปลีสาเทวะตาดังนี้แล ๚ เทวะดาอาฮักเจ้าฝูงนี้หากแต่งบ้าน

ແປງເມິອງຄືວາພະບາ໣ທັງຫຼາຽຕາງ໒ແລະແດ໣ລົມຝົນຮອນນາວອູບບາ໣ອູບປະທະວະອົນຕາຽທັງຫຼາຽແມັນເທວະດາ
แปงเมืองคือว่าพะบาสทั้งหลายต่างๆและแดดลมฝนฮ้อนนาวอุบบาดอุบปะทะวะอนตายทั้งหลายแม้นเทวะดา

ເຈົາທັງຫຼາຽຟູງນີຍອມໃຫປັງເກິ໣ສຽງແລຈັກໃຫວູ໣ທິແກບັານເມິອງດັງນັນຈົງໃຫແຕງໃຫຊັອນເທວະດາ ໕ ໝູນີເທິນຊອມແລ ᪫ ຫັາກຈັກ
เจ้าทั้งหลายฝูงนี้ยอมให้ปังเกิดเสียงแลจักให้วุดทิแก่บ้านเมืองดังนั้นจงให้แต่งให้ซอมเทวะดา ๕ หมู่นี้เทินซอมแล ๚ หากจัก

manuscript #10

ວູ໣ທິແກບານເມິອງໃນເມິອງນົບພະບູລີສີສັຕ໧ະນາຄະແລ᪫ ᪫ເທວະດາປາທະລັມ໒ບັອນແລວພູເໝິ໣ ໓ ບອນນີເປັນຕົນ᪫ ຕໍມາພະລັ໣ສີ ໒
วุดทิแก่บ้านเมืองในเมืองนบพะบูลีสีสัตตะนาคะแล๚ ๚เทวะดาปาทะลัม ๒ บ่อนแล้วพูเหมิด ๓ บ่อนนี้เป็นต้น๚ ต่อมาพะลัสสี ๒

ພີນອງ ຕໍມາພຽານັາກ ໑໕ ຕະກູນທັງມວນໂຮມເຂົາກັນມີ ໑໘ ກະກູນກໍຈີງຖວນແລ ຯ ຕໍມາ ທາວພຽາທັງ ໕ ພະອົງ ຯ ຕໍມາທາວທັງ ໗ ອົງ
พี่น้อง ต่อมาพยานาก ๑๕ ตะกูนทั้งมวนโฮมเข้ากันมี ๑๘ กะกูนก็จิงถ้วนแล ฯ ต่อมา ท้าวพยาทั้ง ๕ พะอง ฯ ต่อมาท้าวทั้ง ๗ อง

ຕໍມາປູຍາມີ ໔ ພະອົງ ຯ ຕໍມາວັ໣ປາຫຼວງແລວຕໍມາພົມ໡ເສັ໣ຕະສັ໣ ຕໍມາພູຊວງພູຊາງ ຕໍມາຜາຕັງນາຽຜາກັບແກ ຕໍມາຈັອມ
ต่อมาปู่ย่ามี ๔ พะอง ฯ ต่อมาวัดป่าหลวงแล้วต่อมาพมฺมเสสตะสัส ต่อมาพูชวงพูช้าง ต่อมาผาตั้งนายผากับแก้ ต่อมาจอม

ສີດ຾ກັນລີ ຕໍມາຜາທຶງຜາແອນຜາຂູນລູ ຕໍມານຳຕົກຕາ໣ຜາຕີງ ຕໍມາບໍນຳທຽງທັງ ໗ ຕໍມາວັ໣ແກວສັງຄະໂລກແລ ຈອມສີຜາຕີງເປັນມີງເມິອງຊວາ
สีดอยกันลี ต่อมาผาทึงผาแอ่นผาขุนลู ต่อมาน้ำตกตาดผาตีง ต่อมาบ่อน้ำเที่ยงทั้ง ๗ ต่อมาวัดแก้วสังคะโลกแล จอมสีผาตีงเป็นมิ่งเมืองชวา

manuscript #11

ແລ ᪫ ຈັກກຼາວໃນຂົງເມິອງຕາມເດິມແຕພະໄຊເສັຕ໧າພະໄຊແຜນແຜັນໃຕລີຜີເປັນຕົນຕໍມາເມິອງຈຳປາເມິອງປາສັກອັກຄະຕາປ໢ີມູນຊີສີປອງ
แล ๚ จักกล่าวในขงเมืองตามเดิมแต่พะไชเสตตาพะไชแผนแผนใต้ลีผีเป็นต้นต่อมาเมืองจำปาเมืองป่าสักอักคะตาปลีมูนชีสี่ป่อง

ໜອງຫານທາ໣ຕູເຈດີປາທະລັກໂພນສັນ ຈັນທະບູລີ ສີສູວັນນະນາກເຫຼິມເຫຼົາເລົາຄຳ ຯ ຕໍມາຄະລິມເມິອງພານ ຕໍມາ
หนองหานทาดตุเจดีปาทะลักโพนสัน จันทะบูลี สีสุวันนะนากเหลิมเหล่าเลาคำ ฯ ต่อมาคะลิมเมืองพาน ต่อมา

ໜອງບົວບານຊືວາພູ໣ທະປາປະນັາກ ຕໍເມິອງຊຽງອານແກນທາວ ຕໍມາເມິອງເລິຽລາຽທາ໣ກູງເຈດີສີສອງຮັກ ຕໍມາເມິອງດານ
หนองบัวบานชื่อว่าพุดทะปาปะนาก ต่อเมืองเชียงอานแก่นท้าว ต่อมาเมืองเลยลายทาสกูงเจดีสีสองฮัก ต่อมาเมืองด่าน

ຟວາຽໂນ໣ທິນາສາຂາຕົນດູແດັນເມືອງ ຂືນົນ໦າມານຳພູນນຳຮູງນາຫຼາ ຜາແດງຕາ໣ນຳ ເມິອງນານເມິອງຂາຽຈົບຫົນໃຕແລ ຈັກກຼາວ
ฟวายโนดทินาสาข้าตนดูแดนเมือง ขื่อนนดามาน้ำพูนน้ำฮูงนาหลา ผาแดงตาดน้ำ เมืองน่านเมืองข่ายจนหนใต้แล จักกล่าว

manuscript #12

ເຖິງຟາຽແດນແກວເປັນເຂັ໣ແລວຕັງສົບແອັ໣ຊຽງຄໍ ຕໍມາເມິອງລານຊຳໃຕຊຳເໜິອເມິອງວາເມິອງແວນ ເມິອງຈາ໣ເມິອງໂສຽທົງກາງຊຽງລວງ
เถิงฝ่ายแดนแกวเป็นเขดแล้วตั้งสบแอดเชียงคอ ต่อมาเมืองลานซำใต้ซำเหนือเมืองว้าเมืองแว่น เมืองจาดเมืองโสยท่งกางเชียงลวง

ເມິອງຊະປວງເມິອງຮົມເມິອງຮັງເມິອງຊອນເມິອງແຖງເທວະດາກອນຄຳແດງຫ໩ອງກູວາກາເວົາເຄິອນຳເຕົາປູງ ຕໍໃສຂູນ
เมืองซะปวงเมืองฮมเมืองฮังเมืองชอนเมืองแถงเทวะดากอนคำแดงหนองกูวากาเว่าเคือน้ำเต้าปุง ต่อใส่ขุน-

ບູຮົມເຄິອເຂົາກາ໣ແຕບູລັານ ເທວະດາເມິອງດ຾ເມິອງດວນເມິອງຟັງເມິອງລັງເມິອງອັງເມິອງຍາຫົວອູພູຟາງ ເມິອງອາ
บูฮมเคือเขากาดแต่บูลาน เทวะดาเมืองดอยเมืองดวนเมืองฟังเมืองลังเมืองอังเมืองยาหัวอูพูฟาง เมืองอา

ຮີນຮູນຮູງວາຂວາ ນາງອງລາງກາງແທັນເຈົາແກນແກວເກັງນາ ເທວະດາເມິອງງ຾ເມິອງຊຶນເມິງຫຼານາຄົກເມິອງຫຼາເມິອງໄຊຮູນແບງເມິອງຫຼາ
ฮีนฮูนฮูงวาขวา นางองลางกางแท่นเจ้าแก่นแก้วเกงนา เทวะดาเมืองงอยเมืองชึนเมิงหลานาคกเมืองหลาเมืองไซฮูนแบงเมืองหลา

manuscript #13

ເມິອງໄຊໄປຮູນແບງແຟງເມິອງຫຼວງພູຄາເທວະດາເມິອງເຫຼິອ᩠ᨠ ເມິອງຫານເຖິງຜາໄດສູ໣ເທວະດາອາຮັກໃນເມິອງໄວນະລະປັ໣ຕິນະຄອນແລວ
เมืองไชไปฮูนแบงแฟงเมืองหลวงพูคาเทวะดาเมืองเหลือก เมืองหานเถิงผาไดสุดเทวะดาอาฮักในเมืองไวนะละปัดตินะคอนแล้ว

ຈີງໃສຊືວາເມິອງປັນຈາລະນະຄອນ ແລວຈີງໃສຊືວາເມິອງຊວາລານຊາງແລະໃນພະປີ໢າວາສີສັຕ໧ະນາຄານະຫູຕ໧ະມະຫານະຄະ
จิงใส่ชื่อว่าเมืองปันจาละนะคอน แล้วจิงใส่ชื่อว่าเมืองชวาล้านช้างและในพะปีลาว่าสีสัตตะนาคานะหุตตะมะหานะคะ-

ເລດັງນີແລ ລີຈ໨ະນາແລວນາກ໡ອງແລງວັນ ໔ ມືຮວງເໝົາດໍ ໙ ຂຶນ ໗ ປ໢ີເປິກຊງານາຂັຕ໧ະᩂᩢ ໗ ຄືໜວຽຊືວາອານູລາລ໥ູໃສ
เลดังนี้แล ลิจจะนาแล้วนากมองแลงวัน ๔ มื้อฮวงเหม้าดอ ๙ ขึ้น ๗ ปลีเปิกซง้านาขัตตะฤก ๗ คือหน่วยชื่อว่าอานูลาลธูกใส

ສີ໣ສະຖີ໣ໃນປະສີທ໥ະຣາ໣ີແລ᪫ ᪫ ໜັງສືພຽານາກເຈົາທັງຫຼາຽແລ᪫᪫᪫᪫᪫
สิดสะถิดในปะสิทธะราสีแล๚ ๚ หนังสือพยานากเจ้าทั้งหลายแล๚๚๚๚๚


ที่มา: Digital Library of Lao Manuscripts


หมายเหตุการปริวรรต

เพื่อความสะดวกในการอ่าน ได้ปรับวิธีสะกดไม้ซัด ไม้กงในใบลานที่วางบนตัวสะกด มาวางบนพยัญชนะต้นแทน

การ encode อักขระหลายตัวยังไม่มีข้อกำหนดของยูนิโค้ด จึงได้ทดลองกำหนดรหัสอักขระเพิ่มเติมไปพลางก่อน ดังนี้

ลักษณะอักขรวิธีของใบลานผูกนี้

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

ผู้ปริวรรต