การติดตั้งใช้งานภาษาไทยบนลินุกซ์
Setting and Using Thai on Linux

Contents

Text Console

X Window : Input Method

X Window : Fonts

GNOME 2 / KDE 3

X Terminal : xiterm+thai

LaTeX

LyX : LaTeX Editor

(Thanks to K.Chanop for the LyX Howto)


free html hit counter