กิตติกรรมประกาศ

Robert Lanphier ได้ร่วมสมทบมากมายในการอภิปรายเรื่องพฤติกรรมที่ไร้อัตตา Eric Kidd ได้ช่วยเน้นบทบาทของการให้ความสำคัญกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ในการป้องกันการบูชาตัวบุคคล หัวข้อเกี่ยวกับผลต่อภาพรวมได้รับแรงบันดาลใจจากความเห็นของ Daniel Burn Mike Whitaker ได้ให้แรงบันดาลใจต่อเนื้อหาหลักในหัวข้อกลไกการถ่ายทอดวัฒนธรรม Chris Phoenix ได้ชี้ถึงความสำคัญของการที่แฮ็กเกอร์ไม่อาจได้ชื่อเสียงด้วยการถล่มแฮ็กเกอร์คนอื่น A.J. Venter ได้ชี้ให้เห็นความคล้ายคลึงกับอุดมคติของอัศวินในยุคกลาง Ian Lance Taylor ได้วิจารณ์อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับโมเดลเกมแห่งชื่อเสียง ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เขียนต้องคิดทบทวน และอธิบายข้อสมมุติของผู้เขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น